INFOR PL S.A.
Strona główna > Oferta > Poprzednia polityka prywatności

Poprzednia polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla spółek Grupy INFOR  PL sprawą bardzo ważną, dlatego chcemy poinformować o zasadach przetwarzania  danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  
Spółki Grupy INFOR PL przetwarzają dane osobowe w ramach prowadzonej działalności i wynikających z nich zawartych umów.
Cele przetwarzania danych oraz okres ich przetwarzania jest uzależniony od kategorii osób, których dane są przetwarzane.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1)    Administratorem danych osobowych jest INFOR Biznes Sp. z o.o. lub Infor PL SA lub INFOR IT Sp. z o.o. lub IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

2)    Dla wszystkich spółek został wyznaczony jeden Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się, pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail:  iod@infor.pl.

3)    Spółki przetwarzają dane następujących kategorii osób:
a)    Współpracownicy, Kadra zarządzająca,
b)    Świadczeniobiorcy oraz Osoby powinowate,
c)    Kandydaci do współpracy,
d)    Akcjonariusze,
e)    Klienci,
f)    Autorzy,
g)    Wykładowcy, prelegenci,
h)    Dziennikarze, redaktorzy,
i)    Uczestnicy wydarzenia, konkursów oraz uczniowie,
4)    Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym z zawartymi umowami,  są  przetwarzane w następujących celach:
a)    Działania związane z zawarciem, wykonanie i realizacją umowy,
b)    Dochodzenie roszczeń,
c)    Wybór najlepszego kandydata na współpracownika,
d)    Prowadzenia działań marketingowych, w tym działania związane z utrzymaniem klientów,
e)    Organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji i egzaminów,
f)    Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk,
g)    Udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
h)    Udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
i)    Archiwizacji,
5)    Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a)    niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
b)    niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. jakich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski,
c)    udzielona zgoda,
d)    niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
e)    niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
6)    Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a)    Spółkom z Grupy INFOR,
b)    Procesorom w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu spółek Grupy INFOR,
c)    Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
d)    Podmiotom kontrolnym i nadzorczym,
e)    Firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
f)    Nabywcom wierzytelności, którym spółki Grupy INFOR zbyły przysługujące należności,
g)    Kancelariom prawnym, którym spółki Grupy INFOR zleciły np. prowadzenie postępowania,
h)    Bankom.

7)    Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich z wyłączeniem przypadków, gdy Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics.

8)    Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a)    czasu obowiązywania zawartej umowy,
b)    przepisy prawa, które mogą obligować Spółki Grupy INFOR  do przetwarzania danych przez określony czas,
c)    okres, który jest niezbędny do obrony interesów Spółek Grupy INFOR,
9)    Ponadto, informujemy, że osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo do:
a)    żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
b)    sprostowania danych,
c)    żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d)    usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
e)    wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f)    przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.

10)    Osoby, których dane przetwarzamy, mają  prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

11)    W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Spółki Grupy INFOR, osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12)     Spółki Grupy INFOR  nie korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

13)    Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl.