INFOR PL S.A.

INFOR PL

Władze spółki:
Prezes Zarządu: Ewa Świstuniuk
Członek Zarządu: Maciej Kossowski
Prokurent: Katarzyna Burża-Korzyńska
Prokurent: Beata Rzymowska

Zakres działalności:
Dostarczanie elektronicznych i tradycyjnych produktów profesjonalnych, kierowanych do przedsiębiorców, księgowych, kadrowych, urzędników, samorządowców i specjalistów innych branż.
Obsługa prenumeraty oraz sprzedaży wysyłkowej publikacji jednorazowych i serii wydawniczych a także dostępów do zasobów internetowych, e-booków oraz serwisów e-mail. Kolportaż, zarządzanie bazami danych.

Głównymi produktami są internetowo-papierowe wydania profesjonalnych czasopism (m.in. „Monitor księgowego”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Monitor Prawa Pracy”) oraz INFORLEX.PL- seria kompleksowych publikacji łączących najwyższej jakości informacje prawno-gospodarcze z wygodą użytkowania najnowszych technologii.

OGŁOSZENIE w sprawie połączenia spółek
Zarządy spółek: INFOR PL S.A. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225279, kapitał zakładowy 4.700.000 złotych (w całości opłacony), numer NIP: 1180093066 (dalej: Infor PL) oraz Infor Biznes Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225, kapitał zakładowy 29.421.550,00 złotych, numer NIP: 5272575823 (dalej: Infor Biznes) zawiadamiają o planowanym połączeniu obydwu ww. spółek.
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej: ‘ksh’) poprzez przeniesienie całego majątku Infor Biznes na Infor PL. Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego spółki  Infor PL (art. 515 § 1 ksh) i bez zmiany statutu spółki Infor PL.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 500 § 21 ksh, Infor PL  udostępnia plan połączenia do publicznej wiadomości:

Adres:
ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa