INFOR PL S.A.

Next.pl

Władze spółki:
Prezes Zarządu: Tomasz Rodzik
Prokurent: Adam Kret

Zakres działalności:

Od 2013 r. Next.pl sp. z o.o. zajmuje się obsługą bieżącą i redakcyjną portalu infor.pl oraz serwisu rodzina-i-kariera.infor.pl, stworzonego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, realizowany jest w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i Integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Next.pl Sp. z o. o.
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 303210
REGON: 141350989
NIP: 5272570300
Kapitał zakładowy: 5 600.000,00 zł (opłacony w całości)

Next.pl
Adres:
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
Kontakt:
tel. tel. (022) 530 40 10
fax fax (022) 530 40 58